Tag : Korogho [A. Gon Coulibaly] : Le pays Gouro se mobilise autour de leur fils Zoro Epiphane Ballo